Voorwaarden van diensten

Aanvaarding van voorwaarden

  1. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website.

Wijzigingen aan servicevoorwaarden

  1. We behouden ons het recht voor om deze servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Op alle nieuwe functies die de huidige service uitbreiden of verbeteren, inclusief het uitbrengen van nieuwe hulpmiddelen en bronnen, zijn de servicevoorwaarden van toepassing. Voortgezet gebruik van de service na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Inhoud

  1. Alle inhoud op deze website, inclusief tekst, graphics, logo's, afbeeldingen en software, is eigendom van Omnije of haar content leveranciers en wordt beschermd door internationale copyright wetten. De compilatie van alle inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van Omnije en wordt beschermd door internationaal auteursrecht.

Gebruik van de website

  1. De inhoud en informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en algemeen gebruik. Deze kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afwijzing van garanties

  1. Deze website wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis. Omnije geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over het functioneren van deze website of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze website. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Omnije alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Omnije is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

Beperking van aansprakelijkheid

  1. Omnije is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, of enig verlies van winst of inkomsten, direct of indirect opgelopen, of enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen, als gevolg van (a) uw toegang tot of gebruik van, of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst; (b) enig gedrag of inhoud van derden op de Dienst; (c) enige inhoud verkregen van de Dienst; of (d) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud.

Vrijwaring

  1. U gaat ermee akkoord Omnije en de aan haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en werknemers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze servicevoorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, of uw schending van de rechten van een ander.

Toepasselijk recht

  1. Deze servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij we Services aan je leveren, vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Europa.

Volledige overeenkomst

  1. Deze dienstvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Omnije en zijn van toepassing op jouw gebruik van de Dienst en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen jou en Omnije (inclusief, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de dienstvoorwaarden).

Verklaring van afstand en scheidbaarheid van voorwaarden

  1. Het niet uitoefenen of afdwingen door Omnije van enig recht of bepaling van de dienstvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Indien enige bepaling van de servicevoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan

Reactie regenereren